توربان مدل جهان دخت

توربان مدل جهان دخت

توربان جهان دخت طراحي اين توربان به صورتي هست كه هم به صورت كلاه و شال ميباشد شال هم دور گردن ميپيچد و هم ميتواند به صورت رها در پشت سر قرار گيرد . روي قسمت كلاه ان گل برجسته و مرواريد دست دوزي شده است.